آنچه در این مقاله می خوانید

روتاری چیست

روتاری چیست ، شرکت مخابرات سرویسی را برای مشترکین فعال کرده است که مشترکین در صورتی که چندتا خط تلفن در یک نقطه داشته باشد ، می تواند یک خط را به عنوان سر شماره و یا سرگروه و بقیه خطوط را به عنوان زیر گروه خط اول انتخاب نماید و بدین ترتیب از اشغال شدن خطوط تلفن جلوگیری نماید.
برای این کار مشترک باید تمام خطوط که میخواد روی آنها سیستم روتاری رافعال کند بنام یک نفر باشد و درقسمت امورمشترکین مرکزمخابراتی محل بادردست داشتن کارت ملی و آخرین قبوض تسویه تلفن ها مراجعه نماید، و فرم مخصوص را ازکارشناس مربوطه دریاقت و پر کند تا سیستم روتاری فعال گردد.

فعال سازی

خدمات روتاری تلفن به این معنی می باشد که شما چندین تلفن ویپ با شماره های مختلف در اختیار دارید و تصمیم دارید که برای شرکت یا مرکز خود تبلیغات کنید . وقتی تماس بر روی خط رند مورد نظر شما برقرار می شود امکان تماس دوم برای آن وجود ندارد. با برقراری روتاری تماس بر روی خط دوم قرار می گیرد و به سمت شما منتقل می شود. به این ترتیب تماس های ورودی حذف نمی شود و پاسخگویی انجام میگیرد.

برای اطلاعات بیشتر کارشناسان شرکت شبکه گستران مهر حامد منتظرتماس شماعزیزان هستند ۵۸۷۸۵-۰۲۱